سياوش خيرابي كه به عنوان از يكي از خيرين طرح محسنين در برنامه ماه عسل حاضر شده بود در پاسخ به اين سوْال عليخاني كه از او پرسيده بود وقت هايي كه از همه چيز ميبرد چه ميكند گفت: من وقتي كه در كارم ميبرم فكر ميكنم به گذشته ام و ميگردم دنبال دليلي كه به خاطر آن اينجا هستم. من عاشقانه بازيگري را دوست داشتم و به خاطر رفتن به يك كلاس بازيگري ساده كلي بيچارگي كشيدم!

484884914